pinnacle-studio > Redigera > Styra hastigheten med Tidsmappning
Styra hastigheten med Tidsmappning
Du kan justera videoklippens hastighet. Du kan använda effekten slow motion eller snabb uppspelning för hela klippet, eller använda nyckelbilder för att snabba upp vissa scener och visa andra långsammare. Du kan till exempel snabba upp den del av ett klipp som visar nedfarten till ett skidhopp, och visa själva luftfärden långsammare.
Klipp som har fått ändrad hastighet visas i tidslinjen med en streckad gul linje upptill.
En streckad gul linje tvärs över klippets överkant anger att hastigheten har ändrats.
Följande kontroller och alternativ är tillgängliga för funktionen Tidsmappning:
Ankare: Ett ankare är en fast punkt i tidslinjen. Hastighetsförändringarna inträffar med denna som referenspunkt. Du kan välja mellan Första bildrutan, Sista bildrutan och Aktuell bildruta (där indikatorn befinner sig). Detta kan vara användbart för att koordinera hastighetspåverkade klipp och material som t.ex. bakgrundsmusik på andra spår.
Utsträckning: Med detta alternativ kommer de första och sista bildrutorna i klippet att förbli låsta med aktuell trimning när resten av klippet trimmas på tidslinjen. Förkortning av klippet, istället för att material trimmas från slutet, ökar hastigheten tillräckligt för att det ska sluta på samma bildruta som förut. Förlängning av klippet genom att trimma änden mot höger saktar ner hastigheten istället för att ta fram trimmat material.
Omvänd: Byter håll på uppspelningen (baklänges) för hela klippet utan att påverka hastigheten. I detta val undertrycks synkronisering av ljud, om sådant finns, eftersom det oftast inte är önskvärt att spela upp ljud baklänges. Om du vill vända om en del av ett klipp måste du dela klippet, så att den del du vill spela upp baklänges isoleras.
Mjuk rörelse: Detta val lägger till en speciell övergångsteknik för att uppnå maximalt flyt i rörelser från bild till bild.
Håll pitch: Detta val bibehåller det inspelade ljudets ursprungliga tonhöjd även när uppspelningshastigheten ökas eller minskas. Funktionen blir mindre effektiv ju mer hastigheten förändras. Bortom en viss gräns stängs den av helt.
Mer information om att använda nyckelbilder finns i Använda nyckelrutor.
* Variera hastigheten på en video med Tidsmappning
1 I tidslinjen markerar du det klipp du vill justera.
2 Öppna panelen Redigeraren, klicka på Tidsmappning (i slutet av kategorierna i Redigeraren: du kanske måste använda bläddringspilen för att visa den).
3 Klicka på alternativet Ankarramen.
4 I området Ankare väljer du någon av följande ankarbildrutor:
Första bildrutan
Aktuell bildruta
Sista bildrutan
Ankarbildrutan visas som en röd markör i vyn Nyckelruta och fungerar som en fast punkt runt vilken hastighetsförändringarna inträffar.
5 I vyn Nyckelruta placerar du indikatorn där du vill lägga till en nyckelruta och klickar på knappen Lägg till/ta bort nyckelruta. Dra motsvarande nod på den gula hastighetslinjen uppåt (för att öka hastigheten) eller nedåt (för att minska hastigheten). Du kan också ange hastigheten för en nyckelruta genom att flytta på skjutreglaget Hastighet eller genom att skriva ett exakt värde i rutan Hastighet och trycka på Retur.
Mer information om nyckelrutor finns i Använda nyckelrutor.
6 Du kan använda så många nyckelrutor och hastighetsändringar du vill i klippet.
* Ändra hastigheten på ett helt klipp med Tidsmappning
1 I tidslinjen markerar du det klipp du vill justera.
2 Öppna panelen Redigeraren, klicka på Tidsmappning (i slutet av kategorierna i Redigeraren: du kanske måste använda bläddringspilen för att visa den).
3 Klicka på alternativet Utsträckning.
4 I tidslinjen placerar du markören längs den inre kanten på den ände av klippet du vill justera. Dra sedan för att öka eller minska klippets längd.
Klippets hastighet justeras enligt detta.
* Vända ett klipp med Tidsmappning
1 I tidslinjen markerar du det klipp du vill justera.
2 Öppna panelen Redigeraren, klicka på Tidsmappning (i slutet av kategorierna i Redigeraren: du kanske måste använda bläddringspilen för att visa den).
3 I området Video markerar du kryssrutan Omvänd.