Biblioteket
I detta område visas Bibliotekets medietillgångar – videor, foton, ljud, projekt, samlingar och innehåll – som du kan välja att använda i dina film- och skivprojekt. Objekten visas antingen som en lista i textformat, eller som en samling ikoner. Visuella typer av tillgångar har miniatyrbilder som ikoner. Andra typer använder grafiska symboler.
Biblioteket skulle inte vara till stor hjälp om bläddraren visade alla tillgångar på samma gång. Det finns därför flera kontroller som hjälper dig att sålla bort objekt som inte är relevanta för ditt syfte. Mer information finns i ”Välja vad som ska visas” nedan.
Välja visning i bläddraren
En uppsättning kontroller i Bibliotekets nedre fält ger allmänna funktioner för hantering av hur tillgångar visas i bläddraren.
Knappen scenvisning aktiverar ett läge där bläddraren visar en separat ikon eller textbeskrivning för varje scen i videofilen. (Precis som det förklarades under Videoscenavkänning är en scen i vidaste bemärkelse helt enkelt ett avsnitt, vilket som helst, av en videofil.)
Mer information om videoscener i biblioteket finns i Videoscenavkänning.
Knappen Visa som miniatyrbilder växlar så att tillgångar visas som miniatyrer istället för textrader. En ruta med en lista som är kopplad till knappen gör att du kan välja information och kontroller som visas bredvid miniatyrerna i bläddraren.
Knappen Detaljerad vy växlar till det alternativa visningsläget, där varje tillgång visas som en textrad i en lista. Listan för denna knapp väljer vilka textfält som ska visas.
Zoomreglaget använder du för att zooma in i eller zooma ut ur miniatyrbilden. Detta reglage finns alltid på höger sida i listen längst ner.