Användarhandbok till Pinnacle Studio™ 25
© 2021 Corel Corporation.
 
Corel, Pinnacle Studio, Pinnacle PinWheel-logotypen, Dazzle, MovieBox och MultiCam Capture är varumärken eller registrerade varumärken som tillhör Corel Corporation i Kanada, USA och/eller andra länder. Apple, iPad, iPhone och iPod är varumärken som tillhör Apple Inc.
 
Denna produkt, dess förpackning och användarhandbok innehåller immateriell egendom (inklusive varumärken) som ägs, registrerats och/eller licensierats av tredje part som inte ägs av Corel och används enligt inhämtat tillstånd. Att dessa tas med betyder och underförstår inte godkännande av eller från dessa tredje parter, eller att Corel garanterar att produkter eller tjänster från tredje part håller någon speciell kvalitet, säljbarhet eller lämplighet för något ändamål. För användning av produkten gäller de licensavtal som medföljer programvaran.
 
Denna produkt samt vissa produkter och material som refereras till häri skyddas av, eller på annat sätt innehåller eller utövar alla element av, utfärdade patent som Corel Corporation [och ett eller flera av dess dotterbolag] äger i USA och på andra platser. En icke fullständig lista över sådana utfärdade patent finns på www.corel.com/patents
 
INFORMATION SOM COREL TILLHANDAHÅLLER HÄRI KAN ÄNDRAS UTAN FÖREGÅENDE MEDDELANDE, TILLHANDAHÅLLS I BEFINTLIGT SKICK, UTAN GARANTIER ELLER UTFÄSTELSER, SKRIFTLIGA ELLER MUNTLIGA, UTTRYCKLIGA ELLER UNDERFÖRSTÅDDA, INKLUSIVE, MEN INTE BEGRÄNSAT TILL, GARANTIER AVSEENDE SÄLJBARHET, LÄMPLIGHET FÖR NÅGOT SPECIELLT ÄNDAMÅL, ALLA GARANTIER BETRÄFFANDE GILTIGHETEN FÖR NÅGRA PATENT, ÄGANDEGARANTIER, GARANTIER OM FRÅNVARO AV INTRÅNG (INKLUSIVE MEN INTE BEGRÄNSAT TILL FRÅNVARO AV INTRÅNG I IMMATERIELL EGENDOM, PERSONLIGHETSRÄTTIGHETER, DATA OCH/ELLER TREDJE PARTS INTEGRITETSRÄTTIGHET), ALLA GARANTIER GÄLLANDE UPPFYLLANDE AV MODELLER ELLER EXEMPEL PÅ MATERIAL, ELLER SÅDANA GARANTIER SOM UPPKOMMER PÅ GRUND AV FAKTA, LAG, FÖRORDNING, HANDELSANVÄNDNING, ANVÄNDNINGSOMRÅDE ELLER PÅ ANNAT SÄTT OCH DERAS MOTSVARIGHET UNDER LAGAR I NÅGON JURISDIKTION. HELA RISKEN FÖR RESULTATET AV DEN INFORMATION SOM TILLHANDAHÅLLS ELLER DESS ANVÄNDNING BÄRS AV DIG. COREL CORPORATION SAMT DESS SYSTER- OCH DOTTERBOLAG HAR INGA SKYLDIGHETER GENTEMOT DIG ELLER NÅGON ANNAN PERSON ELLER ENHET FÖR NÅGRA INDIREKTA, OFÖRUTSEDDA ELLER SÄRSKILDA FÖRLUSTER ELLER SKADOR PÅ NÅGOT SÄTT, INKLUSIVE, MEN INTE BEGRÄNSAT TILL, INTÄKTS- ELLER VINSTFÖRLUST, FÖRLORADE ELLER SKADADE DATA ELLER ANNAN KOMMERSIELL ELLER EKONOMISK FÖRLUST SOM UPPSTÅR PÅ GRUND AV ATT DU INTE KAN ANVÄNDA DEN INFORMATION SOM TILLHANDAHÅLLS OCH/ELLER DESS RESULTAT, ÄVEN DÅ COREL HAR UPPMÄRKSAMMATS PÅ MÖJLIGHETEN AV SÅDANA SKADOR, ELLER OM DE ÄR FÖRUTSÄGBARA. COREL ANSVARAR INTE HELLER FÖR NÅGRA KRAV FRÅN TREDJE PART. CORELS TOTALA SKYLDIGHET GENTEMOT DIG SKALL INTE ÖVERSKRIDA DET DU BETALAT NÄR DU KÖPT MATERIAL. VISSA DELSTATER/LÄNDER GODKÄNNER INTE FRISKRIVNING FRÅN ELLER BEGRÄNSNING AV ANSVAR FÖR DIREKTA ELLER INDIREKTA SKADOR, I VILKET FALL OVAN NÄMNDA BEGRÄNSNINGAR INTE GÄLLER. GENOM ATT KÖPA MATERIALET GODKÄNNER DU ATT DU HAR LÄST, HELT FÖRSTÅTT OCH GODTAGIT FÖREGÅENDE FRISKRIVNING.
 
Produktspecifikationer, prissättning, paketering, teknisk support och information ("specifikationer") gäller endast för den engelska återförsäljarversionen. Specifikationerna för alla andra versioner (inklusive andra språkversioner) kan variera.
 
Respektera upphovsrätten. Innehåll som musik, foton, videor och bilder på kändisar skyddas av lagstiftning i många länder. Du får inte använda dig av andras innehåll såvida du inte äger rättigheterna eller har ägarens tillåtelse.