pinnacle-studio > Masker och rörelsespårning > Använda objektigenkänning för maskspårning
Använda objektigenkänning för maskspårning
Du kan använda objektigenkänning som hjälp för att applicera en mask på ett rörligt föremål i dina videoklipp. Objektigenkänning använder artificiell intelligens (AI) för att identifiera vanliga objekt och spåra dem automatiskt genom videoklippet. Om objektet identifieras justeras masken automatiskt från bildruta till bildruta. Finjustering krävs om objektet vid något tillfälle är skymt och spårningen går förlorad. Om objektet inte kan identifieras kan du redigera formmasken från bildruta till bildruta. Mer information finns i Redigera en formmask från bildruta till bildruta.
* Använda objektigenkänning för maskspårning
1 Markera ett klipp du vill maskera på tidslinjen och klicka på Mask för att visa panelen Mask. Klicka på Skapa beskärningsmask för att lägga till en mask direkt i klippet.
2 I panelen Mask klickar du på knappen Skapa form.
3 I förhandsgranskningsområdet Mask i Spelarpanelen klickar du på verktyget Pensel .
Som standard är kryssrutan Smart kant markerad, så objektkanter identifieras automatiskt.
Opmerking: Du kan använda valfritt verktyg i den utfällbara menyn Pensel för att markera objektet, och du kan avmarkera kryssrutan Smart kan om du inte behöver kantidentifiering.
4 När du har markerat objektet klickar du på knappen Klar som visas ovanför förhandsgranskningen.
5 Om objektet identifieras kan du gå till området Form och klicka på knappen Spåra (knappen är inte tillgänglig om inget objekt har identifierats).
Beroende på klippets storlek och komplexitet och din dator kan det ta några ögonblick att slutföra behandlingen.
6 Granska den spårade masken för att se om det behöver göras justeringar. Innan du gör manuella justeringar kan du försöka med att ändra inställningen Känslighet (under knappen Spåra). Du kan sedan klicka på knappen Spåra igen för att generera om spårningsresultatet. Lägre värden för Känslighet gör att fler områden ingår i masken, medan högre värden gör att färre områden ingår.
Med information om att finjustera en mask finns i Redigera en formmask från bildruta till bildruta.
7 I panelen Mask klickar du på fliken Funktion och väljer de Maskegenskaper du vill använda.