pinnacle-studio > Effekter > Panorera och zooma
Panorera och zooma
Verktyget Panorera och zooma är tillgängligt för videor och bilder när de har öppnats från tidslinjen.
Med Panorera och zooma kan du låta ett område i bilden eller videon fylla upp hela videobildrutan. Området kan ha vilken form och storlek som helst. När klippet spelas upp förstoras området tillräckligt för att fylla upp videobildrutan utan några tomma ytor.
Om du definierar två områden eller fler kommer Panorera och zooma att animera din presentation av bilden genom att zooma in och ut, och samtidigt förflytta sig i en jämn rörelse från ett område till nästa. Du kan också rotera samtidigt som du panorerar och zoomar.
Verktyget Panorera och zooma använder hela den tillgängliga upplösningen, så du kommer inte att gå miste om några detaljer genom att zooma in.
* Lägga till panorering och zoomning
För att lägga till en panorera-och-zooma-effekt på ett klipp i tidslinjen ska du i tidslinjen högerklicka på bilden eller videon och välja Panorera och zooma, eller i panelen Redigeraren klicka på Panorera och zooma. I panelen Spelaren visas Panorera & zooma källa (till vänster) och Panorera & zooma visning (till höger). Markeringsramen kan ställas in i källsidan av panelen.
I denna illustration har fliken Panorera och zooma markerats, och förblir i standardläget Statisk. Markeringsramen definierar ett område av bilden som ska förstoras och fylla upp hela bildrutan, som visas till höger.
Panorera och zooma har två olika redigeringslägen: Statisk och Animerad. I läget Statisk visas ett enda oförändrat bildområde genom hela klippet. I läget Animerad definieras separata områden för första och sista bildrutan i klippet. Vid uppspelningen visas en jämn kamerarörelse från det ena till det andra området. Läget Animerad stöder också användningen av nyckelbilder, där ett valfritt antal ytterligare områden kan definieras och läggas till i kameraåkningen för Panorera och zooma.
* Statiskt läge
I läget Statisk visas en grå markeringsram med runda kontrollpunkter över bilden. Du kan förstora, minska och flytta denna ram, men du kan inte ändra dess proportioner (bredd-höjdförhållande). I panelen Spelare kan du använda fönstren Källa och Tidslinje till förhandsgranskning
Zoomning och position kan också kontrolleras numeriskt med hjälp av skjutreglage i panelen Redigeraren. Dubbelklicka på reglagen för att återställa värdena, eller klicka en gång för att skriva in ett numeriskt värde.
* Animerat läge
När läget Animerad är aktivt analyseras bilden automatiskt, och en första storlek och position för både start och slut anges automatiskt. Den genererade animeringen inleds med en viss inzoomning, för att sedan zooma ut till full tillgänglig storlek. Om en bilds bredd-höjdförhållande skiljer sig från videobildrutan används tillräcklig zoomning genom hela förloppet för att förhindra att svarta ytor uppstår.
För att stöda de extra funktionerna i läget Animerad används markeringsbildens färg för att ange dess placering i den animerade sekvensen. Startbilden är grön och slutbilden är röd. Eventuella bilder däremellan ritas i vitt.
När flera bilder visas samtidigt kan du dra dem efter behov genom att placera muspekaren på antingen bildens kant eller dess mittpunkt. Om du flyttar den vita bilden läggs en nyckelbild till automatiskt på den aktuella positionen.
* Panorera och zooma nyckelbilder
Med nyckelbilder kan du skapa en anpassad animering för Panorera och zooma med godtycklig komplexitet. Ibland krävs inte mer än en enkel sekvens i ett fåtal steg.
Växla till läget Animerad enligt ovan. Notera att två bilder har lagts till i förhandsgranskningen. Dessa särskilda start- och slutbilder har, såsom nämnts ovan, markerats i grönt respektive rött.
Om du inte behöver några mellanliggande nyckelbilder räcker det med att positionera start- och slutbilden för att slutföra sessionen.
För en mer komplex animering kan du dock placera scrubbningskontrollen där en förändring av kamerarörelsen ska ske. Du skapar en ny nyckelbild genom att ställa in den vita markeringsbilden till önskad storlek och position. Den nya nyckelrutan representeras av en rombformad grå ikon i nyckelrutlinjen nedanför klippets tidslinje och i panelen Redigeraren. Justera markeringsbilderna interaktivt i källvyn, eller använd kontrollerna i panelen Redigeraren.
Lägg till så många nyckelbilder som behövs. Inställningar i panelen Redigeraren sparas automatiskt.
Mer information om nyckelrutor finns i Använda nyckelrutor.
* Inställningar för Panorera-och-zooma
Följande kontroller finns i Panorera-och-zooma:
Förinställning Välj bland ett antal statiska och animerade förinställningar.
Zooma, Horisontell och Vertikal visar de numeriska värdena för den aktuella bildrutan. Dubbelklicka på skjutreglagen för att återställa värdena.
Med Rotation kan du rotera vyn 0 till 360 grader.
Lågpass filtrerar bort små rörelser för att uppnå en jämn, optimerad animering.
Rörelse: Här kan du välja rörelsens stil från möjligheterna Mjuk start, Mjukt slut, Jämn och Linjär. Jämn ger till exempel en mjuk inbromsning inför en ändrad riktning i animeringsbanan för nyckelbilden.