pinnacle-studio > Redigera > Trimma video
Trimma video
Ändring av längden på klipp eller mellanrum på tidslinjen kallas trimning.
Flerspårstrimning är en avancerad redigeringsteknik. Genom att trimma flera spår på en gång kan du kontrollera att senare klipp i projektet behåller sin relativa synkronisering.
Trimning av klipp utan hänsyn till innehållet längre fram på tidslinjen kan störa synkroniseringen av ditt projekt. Ljudspår som inte matchar handlingen och dåligt timade titlar är några av de problem som kan uppstå.
Flerspårstrimning
* En regel för synkronisering
Pinnacle Studio har kraftfulla trimningsverktyg för att utföra flerspårstrimning utan risk. Som tur är finns en riktlinje för att säkra synkronisering även på en komplex tidslinje: öppna exakt en trimpunkt på varje spår. Huruvida trimpunkten fästs vid ett klipp eller ett mellanrum, och i vilken ände, är upp till dig.
* Öppna trimpunkter
Öppna en trimpunkt på det aktiva tidslinjespåret genom att placera tidslinjens indikator nära det klipp du vill trimma och sedan klicka på trimlägesknappen i tidslinjens verktygsfält. För att öppna en trimpunkt på varje icke-tomt spår samtidigt ska du klicka på trimlägesknappen samtidigt som du håller Skift nedtryckt.
När du är i trimläget kan du öppna trimpunkter med muspekaren i början eller slutet av ett klipp. Observera att trimpekaren pekar till vänster i början av ett klipp och till höger i slutet av det. När trimpekaren visas klickar du på den punkt som du vill trimma. Fortsätt sedan att öppna trimpunkter efter behov i andra spår.
Du kan öppna två trimpunkter per spår genom att hålla ned Ctrl- tangenten för att skapa en andra punkt. Denna funktion är användbar för åtgärderna trimma båda, släpptrimning och glidtrimning. Dessa beskrivs nedan.
Trimredigeraren i dubbelläge. Den gula rektangeln visar den markerade trimpunkten i början av ett klipp. Den vänstra sidan visar den slutliga ramen för det utgående klippet.
När en trimpunkt öppnas händer flera saker:
Den vänstra eller högra kanten på klippet markeras med en gul kant som visar att det är markerat. Trimpunkter som inte är markerade visas med ett orange fält.
Trimredigeraren öppnas, med Spelaren i dubbelt förhandsgranskningsläge.
Transportkontrollerna under Spelaren blir till verktyg för trimjustering.
Förhandsgranskningen med aktuell aktiv trimpunkt är gulmarkerad.
* Trimredigeraren
I dubbelt förhandsgranskningsläge visar trimredigeraren två bildrutor från tidslinjen. Den markerade trimpunkten visas alltid och har en gul rektangel runt sig. Om trimpunkten är i början av klippet visas den första bildrutan, och är den i slutet av klippet visas den sista bildrutan. Du kan växla den markerade trimpunkten genom att klicka i det andra förhandsgranskningsfönstret, eller genom att trycka på Tabb.
Trimredigeraren i en släpptrimning. Den vänstra förhandsgranskningen visar den markerade trimpunkten och den högra förhandsgranskningen visar den andra trimpunkten.
Vilken bildruta som visas i det andra förhandsgranskningsfönstret beror på vilket trimläge som används. I en släpp- eller glidtrimning visas den andra trimpunkten omgiven av en orange rektangel. I andra fall visar det andra förhandsgranskningsfönstret bildrutan på andra sidan trimningen vid den valda trimpunkten.
Ovanför varje förhandsgranskningsfönster visas hur många bildrutor som har trimmats. Om du ser på positionen för originaltrimningen som noll visar siffran hur många bildrutor som den nya trimpunktspositionen har flyttats.
Trimredigeraren är som standard i sololäge. Det klipp som har trimpunkten visas utan spåren ovanför sig och utan några övergångar. Detta förhandsgranskningsläge lämpar sig bäst för att bestämma den exakta bildruta som ska trimmas. Standardvisningen för angränsande bildrutor är en fullständig sammanslagning av alla tidslinjens spår. Du kan växla visningsbeteendet med knappen Solo i Trimredigerarens nedre högra hörn. När sololäget är avaktiverat visar förhandsgranskningen trimpunkterna i tidslinjesammanhanget.
Trimredigeraren i enkelt förhandsgranskningsläge.
Trimredigeraren öppnas i dubbelt förhandsgranskningsläge. Klicka på knappen Förhandsgranskningsläge i det övre högra hörnet av förhandsgranskningsområdet för att växla mellan dem.
Stänga trimläget: Trimläget kan stängas genom att klicka på knappen Trimläge .
* Redigeringslägen för beskärning
Det redigeringsläge du väljer – smart, överskrivning, infogning eller ersättning – avgör hur trimningen påverkar andra klipp på tidslinjen. Välj läge i listan längst till höger i verktygsfältet.
 
Infoga-läge: Klipp till höger om ett trimmat klipp på samma spår flyttas till vänster eller höger för att längden på det nya klippet ska få plats. Synkronisering med andra spår kan komma att förloras, men inga spår skrivs över.
Överskrivningsläget: Endast de klipp som du trimmar, och eventuella närliggande klipp som de skriver över, ändras i detta läge. Synkronisering över spår påverkas inte.
Smartläget: För trimning motsvarar Smartläget Infogningsläget.
Ersättningsläge: Om du drar ett nytt klipp över ett befintligt klipp i tidslinjen ersätts det befintliga klippet.
* Trimma början av klipp
Förbered trimning av klippets början (ingångsmärke) genom att klicka på den vänstra kanten av klippet med trimpekaren är synlig. När du har angett en trimpunkt på detta sätt kan du sedan lägga till eller ta bort bildrutor från början av klippet.
Trimma klippet genom att dra trimpunkten till vänster eller höger.
Trimma klippet i Spelaren genom att använda trimknapparna för att trimma en eller tio bildrutor, antingen framåt eller bakåt. Klicka på knappen Spela loop för att loopa en förhandsvisning av trimområdet.
Startmarkörens position i förhållande till trimpunkten hjälper till att skilja ingångspunkten på ett klipp (vänster) från utgångspunkten på föregående klipp (höger).
* Trimma slutet av klipp
Öppna en trimpunkt genom att klicka på den högra kanten av ett klipp när muspekaren ändras till en högerpil för att trimma slutet av spåret (utgångsmärke). Nu kan du lägga till eller ta bort bildrutor från slutet av ditt klipp.
Här kan du också trimma direkt i klippet genom att dra trimpunkten, eller i Spelaren när den är i trimläge.
* Trimma luckor
I projektets tidslinje kan du, förutom att trimma klipp, även trimma mellanrummen mellan dem. Att trimma mellanrum kanske inte verkar särskilt användbart, men är faktiskt behändigt. Det enklaste sättet att infoga eller radera ett mellanrum på ett enskilt tidslinjespår är att trimma den högra kanten av ett mellanrum. Alla klipp till höger om mellanrummet flyttas då som ett enda block.
Dessutom kan du ofta välja att trimma längden på ett mellanrum istället för ett klipp när du behöver öppna en trimpunkt på varje spår för att bibehålla synkroniseringen under trimningen. (Kom ihåg: det behövs en trimpunkt på varje spår för att bibehålla synkroniseringen)
Du trimmar ett mellanrum (både i början och slutet) på precis samma sätt som beskrivs ovan för trimning av klipp.
Två mellanrum och en utgångspunkt för ljud har markerats för trimning. Eftersom en trimpunkt har skapats för varje spår fortsätter hela produktionen att vara synkroniserad efter trimning.
* Trimma båda
I den här åtgärden trimmas två intilliggande klipp (eller ett klipp och ett intilliggande mellanrum) samtidigt. Alla bildrutor som lagts till den vänstra posten raderas från den till höger och tvärtom, så länge det finns tillgängligt utrymme och material . Allt du flyttar är den klippunkt där objekten möts. Ett användningsområde för denna teknik är att justera visuella klipp till takten i musiken.
Börja med att klicka i slutet på det vänstra klippet för att öppna den första trimpunkten och Ctrl-klicka sedan i början av det högra klippet för att öppna den andra trimpunkten.
När muspekaren är positionerad över de intilliggande trimpunkter du just öppnat ska den visas som en horisontell pil med två spetsar. Dra till vänster eller höger för att flytta klippgränsen, eller använd Spelaren i trimläge.
Trimma båda: intilliggande utgångs- och ingångstrimpunkter har markerats. När beskärningspunkterna dras påverkas tajmingen för övergången från det utgående klippet till det ingående klippet, men tidslinjen störs inte.
* Övertrimning
Övertrimning inträffar när du försöker förlänga klippets längd utöver längden för källmaterialet, en situation som bör undvikas.
Notera att om du har övertrimmat ditt klipp så visas de ogiltiga delarna i rosa.
Övertrimmat klipp: De första och sista bildrutorna kommer att frysas i de övertrimmade sektionerna.
Övertrimning är ingen krissituation. Du behöver inte åtgärda det omedelbart. Pinnacle Studio kommer helt enkelt att förlänga klippet genom att frysa den första och sista bildrutan i klippet i de övertrimmade områdena.
Beroende på övertrimningens varaktighet, och sammanhanget, kan detta enkla grepp vara allt du behöver. En bildruta som fryses ett kort ögonblick (freezeframe) kan till och med vara visuellt effektiv i sig själv.
Metoden med fryst bild kommer dock förmodligen inte ge ett tillfredsställande resultat om det händer under en sekvens med snabba rörelser. I sådana krävande fall bör du kanske överväga att komplettera eller ersätta klippet, eller förlänga det genom att ändra hastigheten. Mer information finns i Styra hastigheten med Tidsmappning.
* Släpptrimning
Om du vill ändra startbildrutan i ett klipp i källmaterialet, men lämna dess varaktighet oförändrad, öppnar en trimpunkt i början av klippet och en annan i slutet antingen av samma klipp eller av ett som ligger senare på dess tidsspår.
Dra någon av trimpunkterna horisontellt eller använd Spelarens trimkontroller för att omplacera klippet inom dess källa.
Släpptrimning: När ingångs- och utgångstrimpunkterna markerats för ett klipp kommer ingångs- och utgångspunkterna att ändras i relation till originalmaterialet när klippet dras, men utan att påverka starttiden eller varaktigheten på tidslinjen.
* Dragtrimning
En dragtrimning är en utökad version av tekniken för att trimma båda som beskrivs ovan. I detta fall öppnar du trimpunkter i slutet av ett klipp och början på ett senare klipp på tidslinjen. Istället för att dra en enskild klippkant längs tidslinjen, som vid trimma båda, drar du båda två tillsammans. Alla klipp mellan de två trimpunkterna flyttas till tidigare eller senare positioner på tidslinjen.
Dragtrimning: En utgångstrimpunkt har öppnats för trimning i det första klippet och en ingångstrimpunkt i det tredje. När du drar i någon av punkterna flyttas mittenklippet, eller flera klipp om det finns, längs med spåret, medan andra klipp är kvar i sin position.
Både släpp- och dragtrimning kan vara användbara för att synkronisera klippinnehåll med material på andra spår.
* Bevaka trimpunkter
När du trimmar med flera trimpunkter är det användbart att växla förhandsgranskningen mellan trimplatserna för att se att varje punkt har angetts korrekt. När du väljer en trimpunkt för övervakning blir den källan för ljud och video under förhandsgranskningen.
Bevakning aktiveras för en trimpunkt när den skapas. När flera trimpunkter skapas i ordning kan du finjustera var och en efter hand. Du markerar en befintlig trimpunkt för övervakning genom att Ctrl-klicka på den. Växla mellan de öppna punkterna när trimläget är aktivt genom att hålla ned Tabb eller Skift+Tabb.
När du har använt Ctrl-klick för att bevaka en beskärningspunkt kan Beskärning även styras med vänster och höger piltangent. Beskär en bildruta med knapparna utan skiftläge nedtryckt, och lägg till Skift-tangenten för att beskära i steg om 10 bildrutor.
* Flytta och kopiera
Om du vill flytta en sektion med ett eller flera klipp placerar du muspekaren på ett markerat klipp och väntar tills den visas som en handsymbol. När det sker drar du klippet till önskad position.
Att flytta kan ses som en tvåstegsprocedur. Först raderas det som markerats från den nuvarande tidslinjen enligt definitionerna i det valda redigeringsläget. Sedan flyttas det som markerats till den önskade slutpositionen där det infogas från vänster till höger på spåret. Den relativa positionen för alla markerade klipp på samtliga spår bibehålls.
Det går att flytta ett glest urval (ett urval där vissa klipp per spår markeras men inte alla i samma område) men det kan bli förvirrande om det inte görs i överskrivningsläge. Att flytta antingen enstaka klipp eller hela tvärsnittet av en tidslinje är lättare. Gör på det sättet om det är möjligt.
Om du håller ned Alt-tangenten medan du flyttar kan du växla mellan infognings- och överskrivningsläge. Standardbeteendet för smartläget är det samma som för infogningsläget, eftersom det vanligaste användningsområdet för horisontella flyttningar är att sortera om uppspelningssekvensen.
Kopiera klipp: Genom att hålla ned Ctrl-tangenten när du flyttar ett urval av klipp så kopieras de istället för att flyttas.