pinnacle-studio > Importeraren > Området Läge
Området Läge
I området Läge i Importören kan du anpassa alternativen från ett antal importkällor.
* DV/HDV-importalternativ
Inställningarna för import av DV och HDV är placerade i tre grupper.
Förinställningar: Gruppen för förhandsvalda inställningar erbjuder två standardkonfigurationer för video- och ljudkomprimering och en anpassad inställning där du kan finjustera komprimeringsparametrar. Mer information finns i Komprimeringsinställningar för Spela in video.
Standardinställningarna är:
DV: Detta ger DV-inspelning i full kvalitet, som tar upp ungefär 200 MB diskutrymme per minut video.
MPEG: MPEG-komprimering ger mindre filer än DV, men detta format kräver mer processorkraft för att kodas och avkodas. Detta kan innebära sämre prestanda för äldre datorer.
Scenavkänning: När scenavkänning är aktiverat delas det inspelade materialet upp i ”scener” som kan visas och bearbetas separat i Biblioteket. Detta gör arbetet att hitta intressant material vid redigering mycket enklare. Mer information finns i Inställningar för scenidentifiering i Spela in video.
Stoppa vid bandslut: Detta alternativ i Pinnacle Studio anger om inspelningen automatiskt ska stoppas om ett tomt område på bandet påträffas. Ett tomt område – ett område utan tidskod – visar att inget spelats in på bandet tidigare. Detta alternativ möjliggör inspelning utan tillsyn, förutsatt att du inte har lämnat några tomma luckor när du har spelat in ditt material.
* Importinställningar för analoga källor
Alternativen för analog import liknar de som vi just tog upp för digitala källor.
* Importalternativ för filbaserade tillgångar
Importläge: Detta alternativ bestämmer om mediefilen eller projektfilen fysiskt kopieras från källan till målmappen på din hårddisk (som anges i området Importera till). Om Kopiera är markerat, kopieras filen. Om Länk är markerat kopieras filen inte, utan en länk skapas i Biblioteket till filens ursprungsplats.
Vi rekommenderar starkt att filer på nätverksenheter kopieras till den lokala hårddisken.
Radera original: När detta alternativ är valt raderas originalfilerna när importen är färdig. Detta alternativ är användbart om du till exempel använder Importören för att sammanföra allt dina tillgångar till en plats och vill undvika att din hårddisk är full av dubbletter.
Ignorera dubblett: Detta alternativ är användbart för att undvika att skapa filer eller projektfiler som du redan har. Detta alternativ säger till Importören att inte importera kopior av filer som verkar vara identiska även om de kanske har ett annat namn.
* Importinställningar för stop motion-inspelning
Stop motion-animation är en serie av enskilda bildrutor som spelas in från en videokälla. Beroende på hur du vill arbeta med din stop-motion-sekvens kan du låta Importeraren integrera de enskilda bildrutorna till en film (Stop-motion-projekt), eller helt enkelt importera varje bildruta som en bild (Foto), eller båda delarna.