pinnacle-studio > Redigera > Tidslinjens verktygsfält
Tidslinjens verktygsfält
Verktygsfältet ovanför tidslinjen innehåller olika inställningar, verktyg och funktioner som används på tidslinjen och vid tidslinjeredigering. Dessa är från vänster till höger:
* Anpassa verktygsfältet
Tidslinjens verktygsfält kan visa flera knappar som hjälper till att göra redigeringen smidigare. En uppsättning knappar är tillgänglig för Filmredigeraren och en något större uppsättning finns för Diskredigeraren. Men knappen Anpassa verktygsfält längst till vänster på verktygsfältet kan du välja vilka underuppsättningar av tillgängliga knappar du vill visa.
När du klickar på knappen visas en panel där alla övriga knappar för verktygsfältet individuellt kan ställas in som synliga eller dolda. De grå bockmarkeringarna bredvid knappen Inställningar för tidslinje och några andra visar att dessa knappar inte kan döljas utan kommer att visas. Markera eller avmarkera kryssrutorna för de knappar du kan välja tills verktygsfältet har konfigurerats efter dina behov, eller markera rutan Välj alla för att visa alla knappar.
Vissa av de kommandon som anropas av knapparna har även snabbkommandon på tangentbordet. Dessa fungerar oavsett om knappen visas. Mer information finns i Appendix C: Tangentbordsgenvägar.
* Tidslinjeinställningar
Som standard kopieras tidslinjeinställningarna från det första videoklipp som läggs till i tidslinjen. Om det ger dig önskat resultat behöver du inte ändra dem.
Om du vill ändra de grundläggande bildegenskaperna i ditt projekt, klickar du på kugghjulsknappen för att öppna panelen för tidslinjeinställningar och konfigurera de fyra inställningarna där.
Utseende: Välj mellan visning i 4x3 eller 16x9.
Bildhantering: Välj mellan Normalt (2D) och Stereoskopiskt (3D).
Storlek: Välj mellan de HD- och SD-pixelupplösningar som finns för det givna bildförhållandet.
Bildfrekvens: Välj från ett urval av bildhastigheter som stämmer överens med de övriga inställningarna.
Dessa inställningar kan ändras när som helst medan du skapar filmen, men du bör vara medveten om att en ändring av bildhastigheten kan orsaka mindre skiftningar i klippen på tidslinjen när de justeras enligt de nya bildparametrarna.
Videomaterial som inte överensstämmer med de valda projektinställningarna kommer att konverteras automatiskt när de läggs till i tidslinjen. Om du gör en stereoskopisk film kan 2D-material användas, men det kommer fortfarande att vara tvådimensionellt då vyn kommer att vara densamma för höger och vänster öga. 3D-material kan användas på en 2D-tidslinje, men då visas endast kanalen för vänster öga.
Om du vill välja en specifik videostandard för dina projekt, istället för att ärva formatet från det första klipp som lagts till, går du till sidan Projektinställningar i programinställningarna. Mer information finns i Projektinställningar i Kontrollpanelen.
* Diskredigeraren
Du kan förbereda ett projekt som du vill exportera till MyDVD genom att aktivera knappen Öppna verktygsfältet Skapa i tidslinjens verktygsfält.
Mer information om diskredigering finns i Skivprojekt.
* Ljudmixer
Denna knapp öppnar det förbättrade ljudkontrollområdet med volymjusteringsverktyg och åtkomst till Panoreraren, en kontroll för surroundljuds-panorering.
* ScoreFitter
ScoreFitter är en integrerad musikgenerator i Pinnacle Studio med specialkomponerad, royaltyfri musik som anpassas exakt till den längd som behövs för din film. Mer information finns i ScoreFitter-bakgrundsmusik.
* Titel
Du öppnar Titelredigeraren med knappen Titel. Om ingen av de många titlar som medföljer passar kan du skapa en egen titel. Mer information finns i Titlar.
* 3D-titelredigering
Med 3D-titelredigeraren kan du redigera förinställda 3D-titlar och skapa dina egna 3D-titlar. Du kan också skapa 3D-objekt.
* Berättarröst
Med verktyget Berättarröst kan du spela in kommentarer eller annat ljudinnehåll direkt medan du ser filmen. Mer information finns i Verktyget Berättarröst.
* Duckning
Duckning används för att automatiskt sänka volymen på ett spår så att ett annat spår hörs bättre. Mer information finns i Använda duckning för att justera ljudvolym automatiskt.
* Flerkameraredigeraren
Flerkameraredigeraren är en arbetsyta där du kan skapa proffsiga videosammanställningar från video med händelser som spelats in på olika kameror från olika vinklar. Mer information finns i Flerkameraredigering.
* Spåra transparens
Spåra transparens möjliggör exakt transparenskontroll i tidslinjen genom att öppna ett läge där man enkelt kan ange nyckelrutor och justera transparensnivån utifrån nyckelruta. Mer information finns i Spårtransparens.
* Rörelsespårning
Du kan spåra rörelsen hos olika element i dina videor och lägga till masker eller objekt som följer samma rörelse. Mer information finns i Rörelsespårning.
* Delad skärm
Du kan enkelt skapa en video på delad skärm i Pinnacle Studio för att spela upp flera videoklipp i en förinställd eller anpassad mall. Mer information finns i Mallar för video på delad skärm.
* Ingångsmärke, utgångsmärke, rensa
Med Ingångsmärke anger du startpunkten för trimning.
Med Utgångsmärke anger du slutpunkten för trimning.
Med Rensa ingångsmärke/utgångsmärke tar du bort alla trimningsmärken.
* Rakblad (dela klipp)
Klicka på rakbladsknappen för att dela ett eller flera klipp vid startmarkörens position. Inget material raderas genom att göra detta, men varje klipp som påverkas blir till två klipp som kan hanteras separat beträffande trimning, flytt, effekter osv.
Om det finns markerade klipp vid startmarkören i något spår så kommer endast dessa att delas. Båda delarna av klippet kvarstår som markerade. efter delningen.
Om det inte finns några markerade klipp vid startmarkörslinjen, kommer alla klipp som genomskärs av den att delas, och delarna på höger sida markeras för att underlätta flyttning om det önskas.
Låsta spår är undantagna från delning.
* Papperskorg
Klicka på papperskorgsknappen för att ta bort alla markerade objekt från tidslinjen. Mer information om hur andra tidslinjeklipp kan påverkas av radering finns i Radera klipp.
* Stillbild
Om du ser en bildruta du vill fånga som stillbild medan du förhandsgranskar en video i tidslinjen, klickar du på knappen Stillbild. Detta skapar ett foto av den bild som visades under förhandsgranskningen, och fotot placeras i mappen Stillbilder under Foton i Biblioteket.
Med knappen Stillbild i tidslinjen kan du snabbt fånga en bildruta. För bättre kontroll kan du använda verktyget Stillbild i Videoredigeraren. Mer information om verktyget Stillbild finns i Stillbild.
* Markörer
De markeringsfunktioner som finns här är identiska med de som finns i medieredigerarna för video och ljud. Mer information finns i Markörer.
Tidslinjemarkörer tillhör videokompositionen vid en markerad punkt istället för att vara fästa vid ett enskilt klipp. Endast om det finns ett klippurval som innehåller alla spår vid den markerade punkten, och om inga spår är låsta, kommer markörerna att ändra position under tidslinjeredigering.
* Verktyget Urval
Med detta standardverktyg kan du markera klipp i tidslinjen. Det är ett av de fem verktyg som du kan använda för att justera klipp i tidslinjen.
* Verktyget Släpp
Med detta verktyg kan du dra i tidslinjen för att ändra vilka bilder du ser (innehåll) utan att ändra klippets "fönster" (varaktighet), så att du i praktiken flyttar trimmarkeringarna för källklippet. Mer information finns i Använda verktygen Släpp, Drag, Rulla och Utsträckning i tidslinjen.
* Verktyget Drag
Med detta verktyg kan du dra klippets "fönster" (varaktighet) längs tidslinjen utan att ändra varaktigheten, så att du i praktiken flyttar trimmarkeringarna i tidslinjen så att du ser annat innehåll. Mer information finns i Använda verktygen Släpp, Drag, Rulla och Utsträckning i tidslinjen.
* Verktyget Rulla
Med detta verktyg kan du justera storleken på klippets "fönster", vilket påverkar varaktigheten för markerat klipp och klippet intill. Mer information finns i Använda verktygen Släpp, Drag, Rulla och Utsträckning i tidslinjen.
* Verktyget Utsträckning
Med detta verktyg kan du justera storleken på klippets "fönster", så att dess varaktighet på tidslinjen ändras och utökar eller drar samman innehållet (hastigheten justeras) så att det passar den nya varaktigheten utan att ändra vilka bilder som visas. Mer information finns i Använda verktygen Släpp, Drag, Rulla och Utsträckning i tidslinjen.
* Trimläge
Öppna en trimpunkt genom att placera tidslinjeindikatorn nära det klipp som ska trimmas och sedan klicka på knappen Trimläge. Klicka på den igen för att stänga trimläget. Mer information finns i Trimma video.
* Övergångar med dynamisk längd
Normalt sett får en övergång som läggs till i tidslinjen den standardlängd som är konfigurerad i Pinnacle Studios kontrollpanel . Klicka på den här knappen om du vill åsidosätta standardlängden. När knappen är markerad kan övergångens varaktighet ställas in genom att du drar musen åt höger eller vänster när du placerar övergången på ett klipp. Mer information om övergångar finns i Övergångar.
* Magnethakning
Magnethakning förenklar infogning av klipp när du drar dem. När läget är aktiverat, dras klippen ”magnetiskt” till andra objekt på tidslinjen när de är tillräckligt nära. Detta gör det lätt att undvika de onödiga, om än ofta små, mellanrummen mellan objekt som annars kan uppstå under redigeringen. Om du medvetet vill skapa ett sådant mellanrum så stänger du helt enkelt av läget, så att den föredragna placeringen är tillåten.
* Ljudscrubbning
Som standard kan ljuddelen i ett projekt bara höras under uppspelning i förhandsvisningen. Ljudscrubbningsknappen på tidslinjen ger en förhandsgranskning av ljudet även när du snabbspolar filmen genom att dra i tidslinjens scrubbningskontroll.
Snabbspolningshjulet i Spelaren ger också ljudscrubbning.
* Redigeringsläge
Väljaren för redigeringsläget till höger i tidslinjens verktygsfält avgör hur andra klipp beter sig när redigeringsändringar görs.
Det finns fem olika redigeringslägen: Smart redigering, Infoga och Skriv över, 3-4-punktsredigering, Ersätt. Standard är Smart redigering, där Pinnacle Studio väljer mellan infoga, överskrivning och ibland mer komplexa strategier efter sammanhanget för varje redigeringsåtgärd.
Läget Smart redigering är designat för att så långt som möjligt bibehålla synkronisering mellan tidslinjespår. I en redigeringssituation med flera spår har klippen har vanligtvis både vertikala och horisontella förhållanden. När du t.ex. noggrant har placerat dina klipp för att synkronisera med takten i musiken, vill du inte störa allt när du gör ytterligare redigeringar.
Infogningsläget är alltid icke-destruktivt: andra klipp flyttas undan på spåret innan nytt material läggs till. Det täpper också automatiskt till luckor som uppstår när material tas bort Endast målspåret påverkas. Alla tidigare synkroniseringar med andra spår till höger om redigeringspunkten går förlorade.
Infogningsläget är mycket användbart i den inledande fasen av projektet, då du samlar ihop och arrangerar klippen på tidslinjen. Inget material går förlorat, och det blir väldigt enkelt att ändra om bland klippen och deras inbördes ordning.
Längre fram när projektstrukturen börjar bli klar och du har börjat din noggranna synkronisering av material på olika spår är infogningsläget mindre användbart. De egenskaper som gör att funktionen är bra i den inledande fasen (där ändringar löper vidare genom projektet) talar mot den i slutfasen. Detta är här överskrivning kommer in.
Överskrivning påverkar endast de klipp som har markerats. Om du ändrar längden eller positionen för ett klipp i överskrivningsläget, skrivs närliggande klipp över (om du förlänger) eller lämnar luckor (om du förkortar). Det kommer aldrig att påverka synkroniseringen mellan spår.
3-4-punktsredigering är ett snabbt och exakt sätt att lägga till klipp i en sekvens på tidslinjen. Du kan använda 3-4-punktsredigering i alla projekt, men det fungerar speciellt bra i projekt där du vill justera klipp exakt, till exempel när du matchar illustrerande klipp med en berättarröst eller matchar klippen med specifika delar i ett ljudspår. Mer information finns i 3-punktsredigering och 4-punktsredigering.
I läget Ersätt kan du ersätta ett klipp med ett annat samtidigt som du bibehåller varaktigheten, effekter och andra egenskaper. Det är speciellt användbart när du arbetar med mallar. Mer information finns i Ersätta klipp.
* Använda Alt-tangenten för att åsidosätta redigeringsläget
Håll ner Alt-tangenten medan du redigerar som vanligt för att ändra infogning till överskrivning eller tvärtom. Du kan trycka på (eller släppa) Alt som du vill medan du ställer in redigeringen. Det som räknas är status för knappen då du utför åtgärden, exempelvis när du släpper objekt på tidslinjen.